Ogłoszenie o otwartym naborze partnerów
Data dodania: 2017-11-20 14:20:56

Ogłoszenie o otwartym naborze partnerów spoza sektora finansów publicznych w celu wspólnej realizacji projektu


Centrum Przedsiębiorczości CP Sp. z o.o. w Woli na podstawie art. 33 Ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 z dnia 11 lipca 2014 r. (Dz.U. 2014 poz. 1146 z późn. zm.)ogłasza nabór partnerów do realizacji projektu dotyczącego pozyskania środków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa VII Regionalny rynek pracy 7.4 Wspomaganie procesów adaptacji do zmian na regionalnym rynku pracy (działania z zakresu outplacementu), Poddziałania 7.4.2 Outplacement – konkurs.

Ogłoszenie
Formularz oferty
| Wstecz |


Copyright 2000-2008 CP S.A.

Powered by imitech.pl