Ogłoszenie o otwartym naborze partnerów spoza sektora finansów publicznych
Data dodania: 2017-06-30 18:31:42

Ogłoszenie o otwartym naborze partnerów spoza sektora finansów publicznych w celu wspólnej realizacji projektu

Centrum Przedsiębiorczości CP Sp. z o.o. w Woli na podstawie art. 33 Ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 z dnia 11 lipca 2014 r. (Dz.U. 2014 poz. 1146 z późn. zm.) ogłasza nabór partnerów do realizacji projektu dotyczącego pozyskania środków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa VII Regionalny rynek pracy Działanie 7.1 Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu Poddziałanie 7.1.1. Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez pracy na obszarach rewitalizowanych – ZIT

Załączniki
Ogłoszenie
Załącznik nr 1
| Wstecz |


Copyright 2000-2008 CP S.A.

Powered by imitech.pl