Wybór partnera spoza sektora finansów publicznych w celu wspólnej realizacji projektu
Data dodania: 2017-05-24 11:29:02

Wybór partnera spoza sektora finansów publicznych w celu wspólnej realizacji projektu

Informacja o wynikach postępowania


Dotyczy: ogłoszenia o otwartym naborze partnerów spoza sektora finansów publicznych
w celu pozyskania środków oraz wspólnej realizacji projektu w ramach konkursu nr RPSL.09.01.05-IZ.24-01-154/17

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Osi Priorytetowej IX Włączenie społeczne

Działania 9.1 Aktywna integracja

Poddziałania 9.1.5 Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym

W odpowiedzi na ogłoszenie o otwartym naborze partnerów spoza sektora finansów publicznych do sporządzenia dokumentacji konkursowej w celu pozyskania środków oraz wspólnej realizacji projektu w ramach konkursu nr RPSL.09.01.05-IZ.24-01-154/17 z dnia 28.04.2017r. zostały złożona jedna oferta:

1. FUNDACJA "PSZCZYŃSKA ORGANIZACJA WSPÓŁPRACY, EKSPRESJI I ROZWOJU" (FUNDACJA POWER), 43-200 Pszczyna, ul. W. Jagiełły 10/8

Złożona oferta spełnia wymagania formalne. Ocena merytoryczna oferty przeprowadzona została zgodnie z kryteriami wskazanymi w ogłoszeniu i otrzymała pozytywną opinię. Decyzją komisji z dnia 23.05.2017r. do sporządzenia dokumentacji konkursowej w celu pozyskania środków oraz wspólnej realizacji projektu został wybrany następujący Partner:

1. FUNDACJA "PSZCZYŃSKA ORGANIZACJA WSPÓŁPRACY, EKSPRESJI I ROZWOJU" (FUNDACJA POWER), 43-200 Pszczyna, ul. W. Jagiełły 10/8

Centrum Przedsiębiorczości CP Sp. z o.o.
Małgorzata Kusak
Prezes Zarządu

Załącznik: informacja o wynikach postępowania 9.1.5

| Wstecz |


Copyright 2000-2008 CP S.A.

Powered by imitech.pl