Rekrutacja uczestników do projektu
Data dodania: 2017-01-17 09:26:10

Informujemy uprzejmie, że od 16 stycznia 2017 roku wprowadziliśmy zmiany w projekcie pn. Adaptacja do zmian - wsparcie aktywizacji zawodowej i przedsiębiorczości"
w zakresie kryteriów udziału w projekcie tj. obecnie uczestnikiem projektu może być osoba, która zamieszkuje na terenie woj. śląskiego (dotychczas było, że tylko osoby zamieszkujące powiaty: pszczyński lub bieruńsko-lędziński lub mikołowski) oraz spełnia pozostałe kryteria opisane szczegółowo w paragrafie 4 Regulaminów rekrutacji.Prosimy o zapoznanie się z zapisami Regulaminów rekrutacji na Ścieżkę Podjęcia Pracy oraz Ścieżkę Samozatrudnienia.

Zaktualizowany regulamin do Ścieżki Samozatrudnienia o powyżej opisane zmiany zostanie zamieszczony po zatwierdzeniu dokumentu wraz z załącznikami przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach - Instytucję Pośredniczącą w woj. śląskim.

Poniżej podano terminy składania dokumentów rekrutacyjnych oraz zamieszczono wzory do pobrania.

1.REKRUTACJA DO ŚCIEŻKI PODJĘCIA PRACY

Ostateczny termin składania dokumentów upływa w dniu: 28.02.2017 roku

2.REKRUTACJA DO ŚCIEŻKI SAMOZATRUDNIENIA

Ostateczny termin składania dokumentów upływa w dniu: 31.01.2017 roku

Zapraszamy do udziały w projekcie.

CELEM PROJEKTU jest stworzenie warunków umożliwiających uzyskanie nowego zatrudnienia lub otwarcie działalności gospodarczej przez 50 uczestników projektu w okresie do 15.06.2018 roku.

Projekt skierowany jest dla:
•pracowników przedsiębiorstwa z sektora mikro, małych lub średnich, lub dużych firm, przedsiębiorstwa przechodzącego procesy restrukturyzacyjne lub odczuwającego negatywne skutki zmiany gospodarczej lub firmy znajdującej się w sytuacji kryzysowej, i jednocześnie przewidzianych do zwolnienia tj. będących w okresie wypowiedzenia umowy
o pracę z przyczyny pracodawcy), pracujących lub zamieszkałych na terenie woj. śląskiego
lub
•osób, które zostały zwolnione z przyczyn dotyczących zakładu pracy w okresie ostatnich 6 miesięcy i zamieszkują na terenie woj. śląskiego, pracowały w przedsiębiorstwie z sektora mikro, małych lub średnich lub dużych firm, przedsiębiorstwie przechodzącego procesy restrukturyzacyjne lub odczuwającego negatywne skutki zmiany gospodarczej lub w firmie znajdującej się w sytuacji kryzysowej.

Projekt oferuje do wyboru jedną z dwóch ścieżek wsparcia:
-W ramach Ścieżki Podjęcia Pracy uczestnik projektu otrzyma wsparcie z zakresu podniesienia swoich kwalifikacji – szkolenia zawodowe, zdobycia doświadczenia zawodowego poprzez sześciomiesięczny PŁATNY staż oraz pomoc pośrednika pracy w znalezieniu zatrudnienia. Na szkoleniach zapewniamy: stypendium szkoleniowe, materiały szkoleniowe, zwrot kosztów dojazdu, catering.
-W ramach Ścieżki Samozatrudnienia uczestnik projektu uzyska wsparcie szkoleniowo-doradcze z zakresu otwierania i prowadzenia działalności gospodarczej oraz bezzwrotne wsparcie finansowe w kwocie 22 700 zł na otwarcie działalności gospodarczej.


REKRUTACJA DO ŚCIEŻKI PODJĘCIA PRACY

Ostateczny termin składania dokumentów upływa w dniu: 28.02.2017 roku

Dokumenty rekrutacyjne do pobrania:

Regulamin rekrutacji - obowiązuje od 16.01.2017 r..

Załącznik nr 1 - Kwestionariusz osobowy

Załącznik nr 2 - Zaświadczenie o zwolnieniu pracownika

Załącznik nr 3 - Zaświadczenie pracodawcy o wypowiedzeniu umowy

Załącznik nr 4 - Karta oceny formalnej kwestionariusza osobowego


REKRUTACJA DO ŚCIEŻKI SAMOZATRUDNIENIA

Ostateczny termin składania dokumentów upływa w dniu: 31.01.2017 roku

Dokumenty rekrutacyjne do pobrania:

Regulamin rekrutacji

Załącznik nr 1 Formularz rekrutacyjny

Załącznik nr 2 Oświadczenie o bierności zawodowej

Załącznik nr 3 Oświadczenie dotyczące miejsca zamieszkania kandydata/tki

Załącznik nr 4 Zaświadczenie pracodawcy o zwolnieniu pracownika z przyczyn dotyczących zakładu pracy

Załącznik nr 5 Zaświadczenie pracodawcy o wypowiedzeniu umowy o pracę z przyczyn dotyczących zakładu pracy

Załącznik nr 6 Karta oceny formalnej Formularza rekrutacyjnego

Załącznik nr 7 Karta oceny merytorycznej Formularza rekrutacyjnego

Załącznik nr 8 Notatka dokumentująca rozmowę z doradcą zawodowym

Załącznik nr 9 Rodzaje działalności wykluczonych z możliwości ubiegania się o dofinansowanie w ramach RPO WSL na lata 2014-2020 w oparciu o Rozporządzenie Komisji (UE) NR 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie stosowania art.107 i 108 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej.

Komplet dokumentów rekrutacyjnych należy składać do Biura Projektu:
Centrum Przedsiębiorczości CP Sp. z .o.o. ul. Kopalniana 6, 43-225 Wola

Szczegółowe informacje opisane zostały w załączonych Regulaminach rekrutacji. Prosimy o zapoznanie się z ich zapisami.

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU.
| Wstecz |


Copyright 2000-2008 CP S.A.

Powered by imitech.pl