Dalsza Rekrutacja do projektu na Ścieżkę Podjęcia Pracy i Ścieżkę Samozatrudnienia
Data dodania: 2017-01-04 19:11:08

Ze względu na niezrekrutowanie założonej liczby osób do projektu "Adaptacja do zmian - wsparcie aktywizacji zawodowej i przedsiębiorczości " Beneficjent ponawia ogłoszenie z dnia 01.12.2016 roku tj. nabór uzupełniający uczestników do projektu.

Serdecznie zapraszamy do składania dokumentów rekrutacyjnych na ŚCIEŻKĘ PODJĘCIA PRACY w terminie:
od dnia 12.12.2016 r. (rozpoczęto nabór przyjmowania dokumentów rekrutacyjnych w naborze uzupełniającym) do 28.02.2017 roku (ostateczny termin przyjmowania zgłoszeń).

Serdecznie zapraszamy do składania dokumentów rekrutacyjnych na ŚCIEŻKĘ SAMOZATRUDNIENIA w terminie:
od dnia 12.12.2016 r. (rozpoczęto nabór przyjmowania dokumentów rekrutacyjnych w II naborze uzupełniającym) do 31.01.2017 roku (ostateczny termin przyjmowania zgłoszeń).


CELEM PROJEKTU jest stworzenie warunków umożliwiających uzyskanie nowego zatrudnienia lub otwarcie działalności gospodarczej przez 50 uczestników projektu w okresie do 15.06.2018 roku.

W naborze uzupełniającym na ŚCIEŻKĘ PODJĘCIA PRACY planujemy docelowo zrekrutować 31 osób.

W II naborze uzupełniającym na ŚCIEŻKĘ SAMOZATRUDNIENIA planujemy docelowo zrekrutować 7 osób: w tym uzupełniamy listę kobiet jako uczestniczki do projektu w pierwszej kolejności, które spełniają kryteria kwalifikowalności, które pozytywnie przejdą ocenę merytoryczną.

Projekt skierowany jest dla:
•pracowników przedsiębiorstwa z sektora małych, średnich, dużych firm, przedsiębiorstwa przechodzącego procesy restrukturyzacyjne, odczuwającego negatywne skutki zmiany gospodarczej, firmy znajdującej się w sytuacji kryzysowej, i zagrożonych zwolnieniem lub przewidzianych do zwolnienia ( będących w okresie wypowiedzenia umowy o pracę z pracodawcą), pracujących lub zamieszkałych na terenie powiatów: pszczyńskiego, bieruńsko-lędzińskiego lub mikołowskiego
lub
•osób, które zostały zwolnione z przyczyn dotyczących zakładu pracy w okresie ostatnich 6 miesięcy i zamieszkują na terenie powiatów: pszczyńskiego, bieruńsko-lędzińskiego lub mikołowskiego z przedsiębiorstw z sektora małych, średnich, dużych firm, przedsiębiorstwa przechodzącego procesy restrukturyzacyjne, odczuwającego negatywne skutki zmiany gospodarczej, firmy znajdującej się w sytuacji kryzysowej.

Projekt oferuje do wyboru jedną z dwóch ścieżek wsparcia:
-W ramach Ścieżki Podjęcia Pracy uczestnik projektu otrzyma wsparcie z zakresu podniesienia swoich kwalifikacji – szkolenia zawodowe, zdobycia doświadczenia zawodowego poprzez sześciomiesięczny PŁATNY staż oraz pomoc pośrednika pracy w znalezieniu zatrudnienia. Na szkoleniach zapewniamy: stypendium szkoleniowe, materiały szkoleniowe, zwrot kosztów dojazdu, catering.
-W ramach Ścieżki Samozatrudnienia uczestnik projektu uzyska wsparcie szkoleniowo-doradcze z zakresu otwierania i prowadzenia działalności gospodarczej oraz bezzwrotne wsparcie finansowe powyżej 20 000 zł na otwarcie działalności gospodarczej.


REKRUTACJA DO ŚCIEŻKI PODJĘCIA PRACY

Dokumenty rekrutacyjne do pobrania:

Regulamin rekrutacji - obowiązuje od 01.11.2016 r.

Załącznik nr 1 - Kwestionariusz osobowy

Załącznik nr 2 - Zaświadczenie o zwolnieniu pracownika

Załącznik nr 3 - Zaświadczenie pracodawcy o wypowiedzeniu umowy

Załącznik nr 4 - Karta oceny formalnej kwestionariusza osobowego


REKRUTACJA DO ŚCIEŻKI SAMOZATRUDNIENIA

Dokumenty rekrutacyjne do pobrania:

Regulamin rekrutacji

Załącznik nr 1 Formularz rekrutacyjny

Załącznik nr 2 Oświadczenie o bierności zawodowej

Załącznik nr 3 Oświadczenie dotyczące miejsca zamieszkania kandydata/tki

Załącznik nr 4 Zaświadczenie pracodawcy o zwolnieniu pracownika z przyczyn dotyczących zakładu pracy

Załącznik nr 5 Zaświadczenie pracodawcy o wypowiedzeniu umowy o pracę z przyczyn dotyczących zakładu pracy

Załącznik nr 6 Karta oceny formalnej Formularza rekrutacyjnego

Załącznik nr 7 Karta oceny merytorycznej Formularza rekrutacyjnego

Załącznik nr 8 Notatka dokumentująca rozmowę z doradcą zawodowym

Załącznik nr 9 Rodzaje działalności wykluczonych z możliwości ubiegania się o dofinansowanie w ramach RPO WSL na lata 2014-2020 w oparciu o Rozporządzenie Komisji (UE) NR 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie stosowania art.107 i 108 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej.

Komplet dokumentów rekrutacyjnych należy składać do Biura Projektu:
Centrum Przedsiębiorczości CP Sp. z .o.o. ul. Kopalniana 6, 43-225 Wola

Szczegółowe informacje opisane zostały w załączonych Regulaminach rekrutacji. Prosimy o zapoznanie się z ich zapisami.

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU.
| Wstecz |


Copyright 2000-2008 CP S.A.

Powered by imitech.pl