Projekty UE zakończone
W latach 2004-2015 z sukcesem realizowaliśmy projekty dofinansowywane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Europejskiego Funduszu Społecznego.

Kluczowe zrealizowane projekty:

1.Tytuł projektu: "Modernizacja budynku Ośrodka Wspierania Przedsiębiorczości przy Centrum Przedsięborczości S. A. w Woli"; 
Wartość projektu: 190 686,00 PLN; 
Okres realizacji projektu: od 01.05.2005 r. do 31.12.2005 r.; 
Program, w ramach którego projekt jest realizowany: Sektorowy Program Operacyjny Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw, lata 2004 - 2006, 
Priorytet I - Rozwój przedsiębiorczości i wzrost innowacyjności poprzez wzmocnienie instytucji otoczenia biznesu, 
Działanie 1.1 - Wzmocnienie instytucji wspierających działalność przedsiębiorstw", 
Poddziałanie 2 - Wsparcie instytucji otoczenia biznesu oraz sieci instytucji wsparcia biznesu; Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego. 

2. Tytuł projektu: "Utworzenie Śląskiej Regionalnej Sieci Instytucji Doradczo - Szkoleniowych"; Wartość projektu: 224 200,00 PLN; 
Okres realizacji projektu: od 01.04.2005 r. do 30.09.2006 r.; 
Program, w ramach którego projekt jest realizowany: Sektorowy Program Operacyjny Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw, lata 2004 - 2006, 
Priorytet I -  Rozwój przedsiębiorczości i wzrost innowacyjności poprzez wzmocnienie instytucji otoczenia biznesu, 
Działanie 1.1 - Wzmocnienie instytucji wspierających działalność przedsiębiorstw", 
Poddziałanie 2 - Wsparcie instytucji otoczenia biznesu oraz sieci instytucji wsparcia biznesu; Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego. 

3. Tytuł projektu: "Budowa sieci Punktów Konsultacyjnych w ramach KSU dla MSP"; 
Wartość projektu: 320 221,00 PLN; 
Okres realizacji projektu: od 01.07.2005 r. do 31.12.2007 r.; 
Program, w ramach którego realizowany jest projekt: Sektorowy Program Operacyjny Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw, lata 2004 - 2006, 
Priorytet I - Rozwój przedsiębiorczości i wzrost innowacyjności poprzez wzmocnienie instytucji otoczenia biznesu, 
Działanie 1.1 - Wzmocnienie instytucji wspierających działalność przedsiębiorstw, 
Poddziałanie 1.1.1 - Wsparcie instytucji otoczenia biznesu zrzeszonych w KSU; Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego.

4. Tytuł projektu: "Szansa na przyszłość - Kobiety na start"; 
Wartość projektu: 356 085, 60 PLN; 
Okres realizacji projektu: od 01.09.2005 r. do 29.09.2006 r.; 
Program, w ramach którego projekt jest realizowany: Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich, lata 2004 - 2006, 
Priorytet I - Aktywna polityka rynku pracy oraz integracji zawodowej i społecznej, 
Działanie 1.6 - Integracja i reintegracja zawodowa kobiet, Schemat a - Wspieranie równych szans kobiet i mężczyzn na rynku pracy; Europejski Fundusz Społeczny.

5. Tytuł projektu: "Samozatrudnienie szansą na pracę - promocja przedsiębiorczości w powiecie pszczyńskim"; 
Wartość projektu: 1 165 483,00 PLN; 
Okres realizacji projektu: od 01.07.2005 r. do 25.10.2007 r.; 
Program, w ramach którego projekt jest realizowany: Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego, lata 2004 - 2006, 
Priorytet II - Wzmocnienie Rozwoju Zasobów Ludzkich w regionach, 
Działanie 2.5 - Promocja przedsiębiorczości; Europejski Fundusz Społeczny. 

6. Tytuł projektu: "Samozatrudnienie szansą na pracę - promocja przedsiębiorczości w powiecie bieruńsko - lędzińskim"; 
Wartość projektu: 1 168 411,00 PLN; 
Okres realizacji projektu: od 01.07.2005 r. do 25.10.2007 r.; 
Program, w ramach którego projekt jest realizowany: Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego, lata 2004 - 2006, 
Priorytet II - Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach, 
Działanie 2.5 - Promocja przedsiębiorczości; Europejski Fundusz Społeczny.

7. Tytuł projektu: „Kobieta aktywna – Kobieta pracująca”; 
Wartość projektu: 838 982,97 PLN; 
Okres realizacji projektu: od 01.09.2006 r. do 31.03.2008 r.; 
Program, w ramach którego projekt jest realizowany: Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich, lata 2004 - 2006, 
Priorytet I - Aktywna polityka rynku pracy oraz integracji zawodowej i społecznej, 
Działanie 1.6 - Integracja i reintegracja zawodowa kobiet, Schemat a - Wspieranie równych szans kobiet i mężczyzn na rynku pracy; Europejski Fundusz Społeczny. 

8. Tytuł projektu: „Nowoczesne kadry Instytucji Szkoleniowych i Powiatowych Urzędów Pracy województwa śląskiego”; 
Wartość projektu: 356 219,78 PLN; 
Okres realizacji projektu: od 01.01.2007 r. do 31.03.2008 r.; 
Program, w ramach którego projekt jest realizowany: Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich, lata 2004 - 2006, 
Priorytet I - Aktywna polityka rynku pracy oraz integracji zawodowej i społecznej, 
Działanie 1.1 – Rozwój i modernizacja instrumentów i instytucji rynku pracy; Europejski Fundusz Społeczny.

9. Tytuł projektu: „Bądź dla siebie pracodawcą – promowanie przedsiębiorczości 
w powiecie pszczyńskim i bieruńsko-lędzińskim”; 
Wartość projektu: 641 751,14 PLN; 
Okres realizacji projektu: od 01.09.2006 r. do 31.03.2008 r.; 
Program, w ramach którego projekt jest realizowany: Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego, lata 2004 - 2006, 
Priorytet II - Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach, 
Działanie 2.5 - Promocja przedsiębiorczości; Europejski Fundusz Społeczny.

10. Tytuł projektu: „Usługi doradcze dla Parku Przemysłowego Ziemia Pszczyńska”; 
Wartość projektu: 197 749,08 PLN; 
Okres realizacji projektu: od 01.01.2007 r. do 31.12.2007 r. ; 
Program, w ramach którego projekt jest realizowany: Sektorowy Program Operacyjny Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw, lata 2004 - 2006, 
Priorytet I - Rozwój przedsiębiorczości i wzrost innowacyjności poprzez wzmocnienie instytucji otoczenia biznesu, 
Działanie 1.3 – Tworzenie korzystnych warunków dla rozwoju firm; Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego. 

11. Tytuł projektu: „KOBIETY Z WOLĄ”; 
Wartość projektu: 1 958 040,00 PLN; 
Projekt partnerski:
Wnioskodawca - Górnośląska Agencja Przekształceń Przedsiębiorstw S. A. w Katowicach, Partner - Centrum Przedsiębiorczości S. A. w Woli. 
Okres realizacji projektu: od 01.09.2006 r. do 28.03.2008 r.; 
Program, w ramach którego projekt jest realizowany: Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich, lata 2004 - 2006, 
Priorytet I - Aktywna polityka rynku pracy oraz integracji zawodowej i społecznej, 
Działanie 1.6 - Integracja i reintegracja zawodowa kobiet, Schemat a - Wspieranie równych szans kobiet i mężczyzn na rynku pracy; Europejski Fundusz Społeczny. 

12. Tytuł projektu: „Aktywnie szukam pracy z „Indywidualnym Planem Działania”
Wartość projektu: 178 791,64 PLN
Okres realizacji projektu: od 01.04.2008 do 30.11.2008
Program, w ramach którego projekt był realizowany: Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013, Europejski Fundusz Społeczny
Priorytet VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich
Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie
Poddziałanie 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy

13. Tytuł projektu: „Nowe kwalifikacje - nowe możliwości dla osób powyżej 45 roku życia”
Wartość projektu: 278 855,80 PLN 
Okres realizacji projektu: 01.04.2008-31.12.2008
Program, w ramach którego projekt jest realizowany: Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013, Europejski Fundusz Społeczny
Priorytet VIII. Regionalne kadry gospodarki
Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie
Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw
 
14. Tytuł projektu: „Lider – szkoła kadr dla projektów na rzecz aktywnej integracji”
Wartość projektu: 49 692,00  PLN
Projekt partnerski:
Wnioskodawca - Centrum Integracji i Rozwoju Regionalnego w Woli
Partner - Centrum Przedsiębiorczości S.A. w Woli
Okres realizacji projektu: 01.06.2008-30.09.2008
Program, w ramach którego projekt był realizowany: Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Europejski Fundusz Społeczny
Priorytet VII. Promocja Integracji społecznej
Działanie 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji
 
15. Tytuł projektu: „Szkoła liderów – budowa kadr dla projektów społecznych”
Wartość projektu: 49 692,00 PLN
Projekt partnerski:
Wnioskodawca - Centrum Integracji i Rozwoju Regionalnego w Woli
Partner - Centrum Przedsiębiorczości S.A. w Woli
Okres realizacji projektu: 01.06.2008-30.09.2008
Program, w ramach którego projekt był realizowany: Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013
Europejski Fundusz Społeczny
Priorytet VII. Promocja Integracji społecznej
Działanie 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji
 
16. Tytuł projektu: „Letnia edukacja na rzecz inicjatyw przeciw wykluczeniu społecznemu”
Wartość projektu: 49 692,00 PLN
Projekt partnerski:
Wnioskodawca - Centrum Integracji i Rozwoju Regionalnego w Woli 
Partner - Centrum Przedsiębiorczości S.A. w Woli
Okres realizacji projektu: 01.08.2008-30.11.2008
Program, w ramach którego projekt był realizowany: Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013
Europejski Fundusz Społeczny
Priorytet VII. Promocja Integracji społecznej
Działanie 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji
 
17. Tytuł projektu: „Siła sprawcza – kreowanie inicjatyw przeciw wykluczeniu społecznemu”
Wartość projektu: 49 692,00 PLN
Projekt partnerski:
Wnioskodawca - Centrum Integracji i Rozwoju Regionalnego w Woli
Partner - Centrum Przedsiębiorczości S.A. w Woli
Okres realizacji projektu: 01.08.2008-30.11.2008
Program, w ramach którego projekt był realizowany: Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013
Europejski Fundusz Społeczny
Priorytet VII. Promocja Integracji społecznej
Działanie 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji

18. Tytuł projektu: „By chciało się chcieć”
Wartość projektu: 49 318,00 PLN
Projekt partnerski:
Wnioskodawca - Centrum Integracji i Rozwoju Regionalnego w Woli 
Partner - Centrum Przedsiębiorczości S.A. w Woli
Okres realizacji projektu: 01.09.2008-31.12.2008
Program, w ramach którego projekt był realizowany: Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013
Europejski Fundusz Społeczny
Priorytet: IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach
Działanie: 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich
 
19. Tytuł projektu: "Centrum Inicjatyw Organizacji Pozarządowych - program wsparcia NGO"
Wartość projektu: 662 935,00 PLN
Okres realizacji projektu: 01.09.2008-31.08.2010
Program, w ramach którego projekt był realizowany: Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013
Europejski Fundusz Społeczny
Priorytet: VII. Promocja integracji społecznej
Działanie: 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej
Poddziałanie: 7.2.2 Wsparcie ekonomii społecznej
 
20. Tytuł projektu: "Rozwój kompetencji pracowników samorządowych w powiecie pszczyńskim"
Wartość projektu: 1 049 750,00 PLN
Okres realizacji projektu: 01.09.2008-31.08.2010
Program, w ramach którego projekt był realizowany: Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013
Europejski Fundusz Społeczny
Priorytet: V. Dobra rządzenie
Działanie: 5.2 Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej
Poddziałanie: 5.2.1 Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej
 
21. Tytuł projektu: "Obsługa komputera moją szansą na lepsze jutro w życiu zawodowym"
Wartość projektu: 41 705,88 PLN
Okres realizacji projektu: 01.11.2009-28.02.2010
Program, w ramach którego projekt był realizowany: Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013
Europejski Fundusz Społeczny
Priorytet: VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich
Działanie: 6.3 Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej na obszarach wiejskich
 
22. Tytuł projektu: "LĘDZIŃSKA AKADEMIA INICJATYW PROINTEGRACYJNYCH"
Wartość projektu: 47 971,88 PLN
Okres realizacji projektu: 01.03.2010-30.06.2010
Program, w ramach którego projekt był realizowany: Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013
Europejski Fundusz Społeczny
Priorytet: VII. Promocja integracji społecznej
Działanie: 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji

23. Tytuł projektu: "LEPSZY START=STABILNA FIRMA - lokalny program wspierania przedsiębiorczości w powiatach pszczyńskim i bieruńsko-lędzińskim"
Wartość projektu: 1 846 377,74 PLN
Okres realizacji projektu: 01.04.2009-31.03.2011
Program, w ramach którego projekt był realizowany: Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013
Europejski Fundusz Społeczny
Priorytet: VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich
Działanie: 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia

24. Tytuł projektu: "Magazynier przyszłości - nowy zawód dla mieszkańców Woli"
Wartość projektu: 47 600,00 PLN
Okres realizacji projektu: 01.10.2011-31.01.2012
Program, w ramach którego projekt był realizowany: Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013
Europejski Fundusz Społeczny
Priorytet: VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich
Działanie: 6.3 Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej na obszarach wiejskich

25. Tytuł projektu: Punkt Konsultacyjny
Wartość projektu: 712 256,93 PLN
Okres realizacji projektu: wrzesień 2008 - styczeń 2012
Funkcjonowanie PUNKTU KONSULTACYJNEGO przy Centrum Przedsiębiorczości SA w Woli możliwe było dzięki realizacji projektu systemowego Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości:
"Wsparcie systemu kompleksowych usług informacyjnych dla przedsiębiorców i osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą poprzez finansowanie sieci Punktów Konsultacyjnych (PK)"
Program, w ramach którego projekt był realizowany: Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013
Europejski Fundusz Społeczny

26. Tytuł projektu: "Pro 45 - Program wspierania przedsiębiorczości wśród osób bezrobotnych po 45 roku życia"
Wartość projektu: 2 137 355,74 PLN
Okres realizacji projektu: 01.03.2010-29.02.2012
Program, w ramach którego projekt był realizowany: Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013
Europejski Fundusz Społeczny
Priorytet: VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich
Działanie: 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia

27. Tytuł projektu: "Wszyscy jesteśmy ogrodnikami - wsparcie dla mieszkańców gminy Bojszowy"
Wartość projektu: 43 341,04 PLN
Okres realizacji projektu: 01.04.2012-31.07.2012
Program, w ramach którego projekt był realizowany: Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013
Europejski Fundusz Społeczny
Priorytet: VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich
Działanie: 6.3 Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej na obszarach wiejskich

28. Tytuł projektu: "Wakacyjna Szkoła Umiejętności - Edycja II"
Wartość projektu: 47 341,04 PLN
Okres realizacji projektu: 20.06.2012-19.10.2012
Program, w ramach którego projekt był realizowany: Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013
Europejski Fundusz Społeczny
Priorytet: IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach
Działanie: 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich

29. Tytuł projektu: "Akademia poszanowania energii"
Wartość projektu: 49 998,50 PLN
Okres realizacji projektu: 20.10.2012-19.03.2013
Program, w ramach którego projekt był realizowany: Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013
Europejski Fundusz Społeczny
Priorytet: IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach
Działanie: 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich

30. Tytuł projektu: "Śląskie! - w stronę Słońca"
Wartość projektu: 201 042,42 PLN
Okres realizacji projektu: 01.04.2013-31.03.2014
Program, w ramach którego projekt był realizowany: Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013
Europejski Fundusz Społeczny
Priorytet: VIII. Regionalne kadry gospodarki
Działanie: 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie
Poddziałanie: 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw

31.Tytuł projektu: "Świadczenie usług informacyjnych i doradczych w sieci PK KSU" 
Wartość projektu: 558 639,46 PLN
Okres realizacji projektu: 01.09.2012 - 31.12.2013
Projekt pn. "Świadczenie usług informacyjnych i doradczych w sieci PK KSU" realizowany był w ramach projektu systemowego PARP "Zapewnienie usług z zakresu rozwoju firmy dla przedsiębiorców oraz osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą w formule one-stop-shops" w ramach Poddziałania 2.2.1
Program, w ramach którego projekt był realizowany: Program Operacyjny Kapitał Ludzki na lata 2007-2013
Europejski Fundusz Społeczny

32. Tytuł projektu: "Przystanek Dżungla"
Wartość projektu: 929 860,00 PLN
Projekt partnerski: 
Wnioskodawca - BARON S. C. Elżbieta Baron, Sylwia Baron w Oświęcimiu 
Partner - Centrum Przedsiębiorczości CP Sp. z o.o. w Woli
Okres realizacji projektu: 01.01.2013-31.12.2014
Program, w ramach którego projekt był realizowany: Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013
Europejski Fundusz Społeczny
Priorytet: I. Zatrudnienie i integracja społeczna
Działanie: 1.5 Wspieranie rozwiązań na rzecz godzenia życia zawodowego i rodzinnego

33. Tytuł projektu: "Doskonalenie nauczycieli drogą do sukcesu ucznia"
Wartość projektu: 461 779,90 PLN
Projekt partnerski: 
Wnioskodawca - Powiat mikołowski/Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Mikołowie 
Partner - Centrum Przedsiębiorczości CP Sp. z o.o. w Woli
Okres realizacji projektu: 01.07.2014-30.06.2015
Program, w ramach którego projekt był realizowany: Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013
Europejski Fundusz Społeczny
Priorytet: III Wysoka jakość systemu oświaty
Działanie: 3.5 Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół

34. Tytuł projektu: "Kompetentni w edukacji -  Wdrożenie systemu doskonalenia nauczycieli w powiecie bieruńsko-lędzińskim"
Wartość projektu: 949 864,00 PLN
Projekt partnerski: 
Wnioskodawca - Powiat bieruńsko-lędziński/Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Bieruniu 
Partner - Centrum Przedsiębiorczości CP Sp. z o.o. w Woli
Okres realizacji projektu: 01.10.2013-31.07.2015
Program, w ramach którego projekt był realizowany: Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013
Europejski Fundusz Społeczny
Priorytet: III Wysoka jakość systemu oświaty
Działanie: 3.5 Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół

35.Tytuł projektu: "Świadczenie usług doradczych w Punktach Konsultacyjnych KSU (PK KSU)
Wartość projektu: 210 798,00 PLN
Okres realizacji projektu: 07.01.2015 - 31.08.2015
Projekt pn. "Świadczenie usług doradczych w Punktach Konsultacyjnych KSU (PK KSU)" realizowany był w ramach projektu systemowego PARP "Zapewnienie usług z zakresu rozwoju firmy dla przedsiębiorców oraz osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą w formule one-stop-shops" w ramach Poddziałania 2.2.1
Program, w ramach którego projekt był realizowany: Program Operacyjny Kapitał Ludzki na lata 2007-2013
Europejski Fundusz Społeczny

Copyright 2000-2008 CP S.A.

Powered by imitech.pl