Park Przemysłowy Ziemia Pszczyńska

Park Przemysłowy Ziemia Pszczyńska

 

Na mocy porozumienia w sprawie utworzenia i rozpoczęcia działalności Parku Przemysłowego „Ziemia Pszczyńska” z dnia 7.07.2005.r. zawartego w oparciu o wcześniejsze uchwały:
• Rady Powiatu Pszczyny Nr XXXII/254/2005 z dn. 22.06.2005.r. o utworzeniu Parku Przemysłowego „Ziemia Pszczyńska”,
• Rady Gminy Miedźna Nr XXXIII/265/2005 z dn. 7.06.2005.r. o podatku od nieruchomości wniesionych do Parku Przemysłowego „Ziemia Pszczyńska”, utworzono Park Przemysłowy „Ziemia Pszczyńska” zwany dalej PP ZP stanowiący zespół wyodrębnionych nieruchomości znajdujących się w gminie Miedźna o łącznej powierzchni gruntu 15.5437 ha, na który to PP ZP składają się:
- Nieruchomości o powierzchni 0.8299 ha, stanowiące własność Powiatu Pszczyńskiego zapisane w KW 41.543 Sadu Rejonowego w Pszczynie,
- Nieruchomości o powierzchni 14.7138 ha, stanowiące własność Skarbu Państwa zapisane w KW 44.872 Sadu Rejonowego w Pszczynie,

 

Park przemysłowy definiowany jest jako: „zespół wyodrębnionych nieruchomości, w skład, których wchodzi, co najmniej nieruchomość, na której znajduje się infrastruktura techniczna pozostała po restrukturyzowanym lub likwidowanym przedsiębiorcy, utworzony na podstawie umowy cywilno-prawnej, której jedną ze stron jest jednostka samorządu terytorialnego, stwarzający możliwość prowadzenia działalności gospodarczej przedsiębiorcom, w szczególności małym i średnim”.

 

Strategia PPZP, opracowana w sierpniu 2005 r. przez Centrum Przedsiębiorczości S.A. w oparciu o przeprowadzoną szczegółową analizę SWOT określiła preferowane kierunki zagospodarowania nieruchomości PPZP:

a) przetwórstwo rolno – spożywcze,
b) usługi dla ludności ( bez tworzenia nadmiernej ilości usług w tej samej branży –    skutkiem czego mogą być niskie wskaźniki przetrwania ),
c) produkcja przemysłowa z rynkami zbytu poza terenem powiatu (z uwzględnieniem     maksymalizacji zatrudnienia),
d) nowe technologie informatyczne (praca przez Internet, telepraca, itp.),
e) infrastruktura społeczna „wolnego czasu” – rekreacyjno – sportowa,
f) logistyka – hurtownie i składy magazynowe.


Copyright 2000-2008 CP S.A.

Powered by imitech.pl