O nas

  


Centrum Przedsiębiorczości CP Sp. z o.o.

 

      Inicjatywa powstania Spółki Centrum Przedsiębiorczości sięga roku 1998. Pod koniec lat 90-tych, w ramach "Kontraktu dla województwa katowickiego" powstawały na terenie ówczesnego województwa katowickiego liczne Ośrodki Wspierania Przedsiębiorczości. Centrum Przedsiębiorczości Spółka Akcyjna z siedzibą w Woli rozpoczęła funkcjonowanie we wrześniu 1999 roku.
Podstawowym celem CP S.A. określono przeciwdziałanie bezrobociu poprzez wspomaganie rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw w regionie, w którym dotychczas dominowała monokultura górnicza. Od początku swojego istnienia CP S.A. realizowało swoje zadania skierowane dla osób bezrobotnych i pracowników małych i średnich firm, poprzez bezpłatne świadczenie usług informacyjno - doradczych. Spółka jest zarządcą nieruchomości, w tym zarządza Parkiem Przemysłowym Ziemi Pszczyńskiej, który obejmuje nieruchomości pozostałe po likwidowanej Kopalni KWK „Czeczott” (obecnie KWK „Piast Ruch II”).

 

Od roku 2001 Centrum Przedsiębiorczości świadczy usługi informacyjne, szkoleniowe i doradcze w ramach projektów finansowanych ze środków krajowych i zagranicznych. 
W latach 2001-2008 realizowaliśmy projekty w ramach Phare Inicjatywa, Phare 2000, 2001 SSG, SPO WKP, SPO RZL, ZPORR w zakresie komponentów szkoleniowych i doradczych powiększając stale zasoby kadrowe i wyposażenie.

Obecnie realizujemy projekty w ramach funduszy unijnych, w tym z Europejskiego Funduszu Społecznego. W latach 2005 – 2015 zrealizowaliśmy 35 projektów na łączną kwotę 16 834 228,71 zł. Większość projektów związana była z przeciwdziałaniem bezrobociu na terenie historycznej ziemi pszczyńskiej.


Dzięki skutecznemu zarządzaniu Spółką i aktywnej działalności promocyjnej Spółka może poszczycić się wieloma dotychczasowymi osiągnięciami, a w szczególności:

1) Uzyskaniem akredytacji Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości jako
wykonawcy usług doradczych, szkoleniowych i informacyjnych.
2) Przyjęciem w poczet członków założycieli Śląskiego Konsorcjum 

Instytucji Wsparcia Przedsiębiorczości.

3) Posiadaniem od 27.02.2006 r. Certyfikatu Systemu Zarządzania Jakością

w zakresie świadczenia usług szkoleniowych, informacyjnych i doradczych.
4) Uzyskaniem w dniu 31.12.2004 r. Zaświadczenia o wpisie instytucji
szkoleniowej do rejestru instytucji szkoleniowych pod numerem
ewidencyjnym 2.24/00049/2004.
5) Wpisaniem Ośrodka Wspierania Przedsiębiorczości przy Centrum
Przedsiębiorczości S.A. do ewidencji niepublicznych placówek kształcenia
ustawicznego
prowadzonej przez Starostwo Powiatowe w Pszczynie
z dniem 17 maja 2000 r. pod numerem OS/4320/1/3/2000.
6) Otrzymaniem od Ministra Rozwoju Regionalnego dyplomu "NAJLEPSZA
INWESTYCJA W CZŁOWIEKA"
za zrealizowany Projekt:
"Samozatrudnienia szansą na pracę – promocja przedsiębiorczości
w powiecie pszczyńskim" współfinansowany przez Unię
Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - ZPORR 2.5.
7) Otrzymaniem od Marszałka Województwa Małopolskiego dyplomu
za projekt "Nowe kwalifikacje - nowe możliwości dla osób powyżej
45 r. życia"
.
8) Kadrą pracowników z dużym doświadczeniem w świadczeniu usług
informacyjnych i doradczych w zakresie pozyskiwania funduszy unijnych.

9) Utrzymywaniem bardzo dobrej współpracy ze Starostwem Powiatowym 

w Pszczynie i Bieruniu oraz władzami Gmin Powiatu 

Pszczyńskiego, co dało bezpośrednie efekty w postaci udogodnień 

podatkowych dla nieruchomości wchodzących w skład Parku

Przemysłowego Ziemi Pszczyńskiej, inwestycji w infrastrukturę oraz 

realizację projektu szkoleniowego dla samorządów.


Od dnia 3 października 2013 r. spółka zmieniła nazwę na Centrum Przedsiębiorczości CP Sp. z o.o.


Z NAMI WARTO WSPóŁPRACOWAĆ !


Copyright 2000-2008 CP S.A.

Powered by imitech.pl