Zaproszenie do składania ofert cenowych na pełnienie funkcji Koordynatora sieci w pow. mikołowskim
Data dodania: 2014-07-29 09:48:12

W związku z realizacją wraz z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Mikołowie partnerskiego projektu pn. „Doskonalenie nauczycieli drogą do sukcesu ucznia” Centrum Przedsiębiorczości CP Spółka z o.o. zaprasza do składania ofert cenowych na pełnienie funkcji Koordynatora sieci współpracy i samokształcenia w powiecie Mikołowskim.

Zamówienie obejmuje wyłonienie 4 koordynatorów sieci współpracy i samokształcenia (1 koordynator – 1 sieć).

Sieć współpracy i samokształcenia to zespół 15-20 nauczycieli/dyrektorów z różnych szkół/przedszkoli, którzy w zorganizowany sposób współpracują ze sobą, szczególnie
w zakresie rozwiązywania problemów i dzielenia się doświadczeniami. Członkowie sieci spotykają się ze sobą 4 razy w ciągu roku szkolnego (w tym spotkania z ekspertami),
a pomiędzy nimi pracują na platformie internetowej. Pracami sieci kieruje koordynator sieci.Szacunkowa ilość godzin pracy w ramach umowy dla każdego Koordynatora wynosi: 40 godzin zegarowych na miesiąc w okresie od dnia podpisania umowy do 30.06.2015 roku.

Główne zadania koordynatora sieci współpracy i samokształcenia oraz Warunki udziału w postępowaniu szczegółowo określa załączone Zaproszenie do składania ofert cenowych na Koordynatora sieci współpracy i samokształcenia

Oferty przygotowane zgodnie z wzorem stanowiącym Załącznik nr 1,2,3,4 do niniejszego Zaproszenia do składania ofert należy składać w sekretariacie Centrum Przedsiębiorczości CP Sp. z o.o. lub przesyłką pocztową (poleconą) na adres:
Centrum Przedsiębiorczości CP Sp. z o.o.
ul. Kopalniana 6, 43-225 Wola, w terminie do 12.08.2014r. do godz. 12:00. Liczy się data wpływu nie data stempla pocztowego.

Osobami uprawnionymi do kontaktów z Wykonawcami są:
Natalia Lukasek – Kierownik Projektu
Natalia Wróbel - Specjalista ds. administracyjnych i monitoringu
tel./fax 799 255 544, e-mail: n.lukasek@cpsa.com.plDokumenty do pobrania:

Zaproszenie do składania ofert cenowych na Koordynatora sieci współpracy i samokształcenia.pdf

Załącznik nr 1,2,3,4_Oferta, doświadczenie koordynatorów, oświadczenia.doc

Załącznik nr 5_Umowa_projekt.pdf

Załącznik nr 6,7_Oświadczenia.doc| Wstecz |


Copyright 2000-2008 CP S.A.

Powered by imitech.pl