Zaproszenie do udziału w Projekcie
Data dodania: 2014-06-13 13:39:37

Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Mikołowie działając z upoważnienia Starosty Mikołowskiego serdecznie zaprasza placówki oświatowe z terenu powiatu mikołowskiego do udziału w projekcie pn. ,,Doskonalenie nauczycieli drogą do sukcesu ucznia”, który jest realizowany w roku szkolnym 2014/2015 na terenie powiatu mikołowskiego, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013 Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty Działanie 3.5 Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół.

Do udziału w projekcie mogą przystąpić następujące typy placówek:
- szkoły dla dzieci i młodzieży, publiczne i niepubliczne ale z uprawnieniami szkoły publicznej, tj.: szkoły podstawowe, gimnazja, zasadnicze szkoły zawodowe, technika i licea ogólnokształcące,
- przedszkola publiczne i niepubliczne, a także zespoły wychowania przedszkolnego oraz punkty przedszkolne , o ile placówki te zatrudniają co najmniej pięciu nauczycieli.
Celem projektu jest podniesienie jakości systemu doskonalenia nauczycieli zgodnie z potrzebami szkół/przedszkoli w powiecie mikołowskim do 30.06.2015r.
Uczestnictwo danej placówki w projekcie przyczyni się do:
- podniesienia kompetencji, kwalifikacji i umiejętności nauczycieli, kadry kierowniczej poprzez udział w bezpłatnych szkoleniach i konsultacjach dedykowanych konkretnym potrzebom występującym w placówce,
- poprawy spójności programów doskonalenia nauczycieli z potrzebami placówek dzięki zastosowaniu Rocznych Planów Wspomagania oraz wsparciu eksperta zewnętrznego tj. Szkolnego Organizatora Rozwoju Edukacji,
- wzrostu jakości pracy placówki, co przełoży się na uczniów i rodziców, dając szansę optymalnego rozwoju i lepszego zaspokajania potrzeb edukacyjnych i wychowawczych,
- poprawy jakości współpracy wśród dyrektorów i nauczycieli placówek edukacyjnych działających w powiecie mikołowskim dzięki wsparciu w ramach czterech sieci tematycznych współpracy i samokształcenia.

Przystąpienie szkoły lub przedszkola do projektu nie wymaga finansowego wkładu własnego, a udział w projekcie nie ograniczy nauczycielom możliwości korzystania ze środków finansowych na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli, o którym mowa w art. 70a ustawy Karta Nauczyciela.

Dyrektorów placówek, zainteresowanych udziałem w projekcie, zapraszamy do wypełnienia Formularza zgłoszeniowego placówki wraz z Deklaracją uczestnictwa i dostarczenia go do
Realizatora projektu: Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Mikołowie, ul. Żwirki i Wigury 4a, 43-190 Mikołów lub
Partnera Projektu: Centrum Przedsiębiorczości CP Sp. z o.o., ul. Kopalniana 6, 43-225 Wola.

Zgłoszenia należy składać od poniedziałku do piątku w godzinach urzędowania lub przesyłać pocztą tradycyjną na powyższe adresy w terminie od dnia 23 czerwca 2014 do 4 lipca 2014 roku. Ważna jest data wpływu do Realizatora/Partnera, nie data stempla pocztowego.

Szczegółowe zasady naboru zostały opisane w Regulaminie Rekrutacji do Projektu ,,Doskonalenie nauczycieli drogą do sukcesu ucznia”. Prosimy o zapoznanie się z jego treścią.

Wraz z formularzem rekrutacyjnym prosimy o zapoznanie się i dołączenie podpisanego „Zakresu obowiązków DYREKTORA PLACÓWKI” krótko określającego podstawowe obowiązki każdego dyrektora placówki zakwalifikowanej do udziału w projekcie 3.5 POKL „Doskonalenie nauczycieli droga do sukcesu ucznia”.

Pytania dotyczące udziału w projekcie można kierować na adres
Poradni PP poradnia@powiat.mikolow.pl , tel. 32 226 20 71 lub
Biura Projektu: n.lukasek@cpsa.com.pl, tel. (32) 211 91 77 wew.14

Załączniki:

Zaproszenie do udziału w Projekcie

Regulamin rekrutacji

Załącznik 1. Formularz zgłoszeniowy placówki do projektu

Załącznik 2. Deklaracja uczestnictwa

Załącznik 3. Lista osób zgłoszona do udziału w projekcie

Załącznik 4. Formularz zgłoszeniowy do sieci współpracy i samokształcenia

Załącznik 5. Oświadczenie o rezygnacji z udziału w projekcie

Zakres obowiązków DYREKTORA PLACÓWKI
| Wstecz |


Copyright 2000-2008 CP S.A.

Powered by imitech.pl