Ogłoszenie o otwartym naborze partnerów
Data dodania: 2017-12-14 14:00:06

Centrum Przedsiębiorczości CP Sp. z o.o. w Woli ogłasza nabór partnerów do realizacji projektu

Centrum Przedsiębiorczości CP Sp. z o.o. w Woli na podstawie art. 33 Ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 z dnia 11 lipca 2014 r.(Dz.U. 2014 poz. 1146 z późn. zm.)ogłasza nabór partnerów do realizacji projektu dotyczącego pozyskania środków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa IX Włączenie społeczne Działanie 9.2 Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 9.2.5 Rozwój usług społecznych - konkurs.

Ogłoszenie o naborze
Formularz oferty


| Wstecz |


Copyright 2000-2008 CP S.A.

Powered by imitech.pl