Dotacje dla mikroprzedsiębiorstw i małych średnich przedsiębiorstw
Data dodania: 2012-03-09 12:53:45

Nowe możliwości dla mikroprzedsiębiorstw i małych średnich przedsiębiorstw.

Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013
Priorytet: I Badania i rozwój technologiczny (B+R), innowacje i przedsiębiorczość
Działanie: 1.2. Mikroprzedsiębiorstwa i MŚP
Poddziałanie: 1.2.3 Innowacje w Mikroprzedsiębiorstwach i MŚP
Instytucja Wdrażająca: Jednostka organizacyjna Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego Śląskie Centrum Przedsiębiorczości, ul. Katowicka 47, 41-500 Chorzów

Celem Działania jest wsparcie sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, służące osiągnięciu przez MŚP przewagi konkurencyjnej oraz wzrostowi zatrudnienia.
W ramach Poddziałania wspierana jest działalność B+R w przedsiębiorstwach prowadzących działalność innowacyjną. Preferowane są projekty w ramach obszarów specjalizacji technologicznych, zgodnych z listą kierunków rozwoju technologicznego województwa śląskiego do roku 2020, zdefiniowanych w „Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Śląskiego na lata 2003 – 2013."
Jeśli Twój projekt ma na celu zwiększenie konkurencyjności Twojego przedsiębiorstwa, a może także innych przedsiębiorstw poprzez wdrażanie strategii rozwoju opartych o nowe technologie i rozwiązania innowacyjne, to poddziałanie jest dla Ciebie.

O dofinansowanie mogą starać się:
-mikroprzedsiębiorstwa,
-małe i średnie przedsiębiorstwa.

Typy projektów:
1.Wdrażanie i komercjalizacja technologii i produktów innowacyjnych.
2.Wsparcie w zakresie podjęcia lub rozwoju działalności B+R w mikro, małych i średnich przedsiębiorstwach.
3.Usługi doradcze związane z wdrażaniem strategii rozwoju przedsiębiorstwa w oparciu o nowe technologie i rozwiązania innowacyjne.
4.Usługi doradcze w zakresie powstawania firm opartych na wysokich technologiach lub zamierzających podjąć działalność gospodarczą polegającą na wytwarzaniu wyrobów lub usług nowych na rynku polskim albo znacząco ulepszonych w porównaniu z występującymi na rynku.

Maksymalny poziom dofinansowania projektów:
-60% kosztów kwalifikowalnych projektu dla Mikroprzedsiębiorstw i Małych Przedsiębiorstw na projekty inwestycyjne,
-50% kosztów kwalifikowalnych projektu dla Średnich Przedsiębiorstw na projekty inwestycyjne,
-50% kosztów kwalifikowalnych projektu dla Mikroprzedsiębiorstw, Małych i Średnich Przedsiębiorstw na projekty doradcze.

Maksymalna kwota wsparcia dla projektów:
-Maksymalna kwota wsparcia dla projektów inwestycyjnych (typ projektu 1,2) wynosi 750 000 PLN.
-Maksymalna kwota wsparcia dla projektów doradczych (typ projektu 3,4) wynosi 30 000 PLN.

Wymagane jest posiadanie potwierdzenia innowacyjności na etapie składania wniosku o dofinansowanie.

Terminy naboru wniosków: 8 maja 2012 r. - 9 lipca 2012 r.

Centrum Przedsiębiorczości S.A. oferuje swoje usługi w zakresie przygotowania dokumentów aplikacyjnych.
| Wstecz |


Copyright 2000-2008 CP S.A.

Powered by imitech.pl