Ogłoszenie o otwartym naborze partnerów spoza sektora finansów publicznych
Data dodania: 2017-08-04 17:46:34

Ogłoszenie o otwartym naborze partnerów spoza sektora finansów publicznych w celu sporządzenia dokumentacji konkursowej oraz wspólnej realizacji projektu

Centrum Przedsiębiorczości CP Sp. z o.o. w Woli na podstawie art. 33 Ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 z dnia 11 lipca 2014 r. (Dz.U. 2014 poz. 1146 z późn. zm.) ogłasza nabór partnerów do sporządzenia dokumentacji konkursowej w celu pozyskania środków oraz realizacji projektu w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie 4.3 Współpraca ponadnarodowa PO WER, Konkurs numer POWR.04.03.00-IP.07-00-002/17

Ogłoszenie

Załącznik
| Wstecz |


Copyright 2000-2008 CP S.A.

Powered by imitech.pl