Regulamin
Data dodania: 2016-12-22 14:59:02

Zatwierdzony Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości

Przedstawiamy zatwierdzony przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH PROJEKTU pt. „Adaptacja do zmian – wsparcie aktywizacji zawodowej i przedsiębiorczości” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Ścieżka Samozatrudnienia, dla osi priorytetowej: VII. Regionalny rynek pracy, dla działania 7.4. Wspomaganie procesów adaptacji do zmian na regionalnym rynku pracy (działania z zakresu outplacementu), dla poddziałania 7.4.2 wraz z wymaganymi załącznikami do regulaminu.

Regulamin przyznawania środków finansowych

Załącznik nr 1 - Wniosek o przyznanie wsparcia

Załącznik nr 2 - Biznesplan

Załącznik nr 3 - Harmonogram rzeczowo-finansowy

Załącznik nr 4 - Oświadczenie dotyczące pomocy de minimis

Załącznik nr 5 - Oświadczenia

Załącznik nr 6 - Formularz informacji - pomoc de minimis

Załącznik nr 7 - Karta oceny merytorycznej

Załącznik nr 8 - Oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy

Załącznik nr 9 - Umowa o udzielenie wsparcia

Załącznik nr 9.1-9.3 - Oświadczenia do umowy

Załącznik nr 10 - Protokół pokontrolny

Zaświadczenie o pomocy de minimis

Wszystkich uczestników projektu, zakwalifikowanych do udziału w Ścieżce Samozatudnienia prosimy o zapoznanie się z w/w dokumentacją.
| Wstecz |


Copyright 2000-2008 CP S.A.

Powered by imitech.pl