OGŁOSZENIE
Data dodania: 2016-11-29 13:13:22

OGŁOSZENIE o otwartym naborze partnerów spoza sektora finansów publicznych w celu wspólnej realizacji projektu.


Centrum Przedsiębiorczości CP Sp. z o.o. w Woli na podstawie art. 33 Ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 z dnia 11 lipca 2014 r. Dz.U. 2014 poz. 1146 z późn. zm.)ogłasza nabór partnerów do realizacji projektu dotyczącego pozyskania środków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020
Oś priorytetowa XI Wzmocnienie potencjału edukacyjnego
DZIAŁANIE 11.4. Podnoszenie kwalifikacji zawodowych osób dorosłych PODDZIAŁANIE 11.4.3. Kształcenie ustawiczne – konkurs Konkurs nr RPSL. 11.04.03-IP.02-24-023/16.

Więcej informacji znajduje się w ogłoszeniu o naborze partnera

Załącznik nr 1 - pdf

Załącznik nr 1 - docx
| Wstecz |


Copyright 2000-2008 CP S.A.

Powered by imitech.pl