Dalsza Rekrutacja do projektu na Ścieżkę Podjęcia Pracy i Ścieżkę Samozatrudnienia
Data dodania: 2016-12-01 13:04:47

Ze względu na niezrekrutowanie założonej liczby osób do projektu "Adaptacja do zmian - wsparcie aktywizacji zawodowej i przedsiębiorczości " serdecznie zapraszamy do składania dokumentów rekrutacyjnych od dnia 12.12.2016 r. do odwołania (do uzbierania ostatecznej liczby osób).

CELEM PROJEKTU jest stworzenie warunków umożliwiających uzyskanie nowego zatrudnienia lub otwarcie działalności gospodarczej przez 50 uczestników projektu w okresie do 15.06.2018 roku.

Projekt skierowany jest dla:
•pracowników przedsiębiorstwa z sektora małych, średnich, dużych firm, przedsiębiorstwa przechodzącego procesy restrukturyzacyjne, odczuwającego negatywne skutki zmiany gospodarczej, firmy znajdującej się w sytuacji kryzysowej, i zagrożonych zwolnieniem lub przewidzianych do zwolnienia ( będących w okresie wypowiedzenia umowy o pracę z pracodawcą), pracujących lub zamieszkałych na terenie powiatów: pszczyńskiego, bieruńsko-lędzińskiego lub mikołowskiego
lub
•osób, które zostały zwolnione z przyczyn dotyczących zakładu pracy w okresie ostatnich 6 miesięcy i zamieszkują na terenie powiatów: pszczyńskiego, bieruńsko-lędzińskiego lub mikołowskiego z przedsiębiorstw z sektora małych, średnich, dużych firm, przedsiębiorstwa przechodzącego procesy restrukturyzacyjne, odczuwającego negatywne skutki zmiany gospodarczej, firmy znajdującej się w sytuacji kryzysowej.

Projekt oferuje do wyboru jedną z dwóch ścieżek wsparcia:
-W ramach Ścieżki Podjęcia Pracy uczestnik projektu otrzyma wsparcie z zakresu podniesienia swoich kwalifikacji – szkolenia zawodowe, zdobycia doświadczenia zawodowego poprzez sześciomiesięczny PŁATNY staż oraz pomoc pośrednika pracy w znalezieniu zatrudnienia. Na szkoleniach zapewniamy: stypendium szkoleniowe, materiały szkoleniowe, zwrot kosztów dojazdu, catering.
-W ramach Ścieżki Samozatrudnienia uczestnik projektu uzyska wsparcie szkoleniowo-doradcze z zakresu otwierania i prowadzenia działalności gospodarczej oraz bezzwrotne wsparcie finansowe powyżej 20 000 zł na otwarcie działalności gospodarczej.


REKRUTACJA DO ŚCIEŻKI PODJĘCIA PRACY

Dokumenty rekrutacyjne do pobrania:

Regulamin rekrutacji - obowiązuje od 01.11.2016 r.

Załącznik nr 1 - Kwestionariusz osobowy

Załącznik nr 2 - Zaświadczenie o zwolnieniu pracownika

Załącznik nr 3 - Zaświadczenie pracodawcy o wypowiedzeniu umowy

Załącznik nr 4 - Karta oceny formalnej kwestionariusza osobowego


REKRUTACJA DO ŚCIEŻKI SAMOZATRUDNIENIA

Dokumenty rekrutacyjne do pobrania:

Regulamin rekrutacji

Załącznik nr 1 Formularz rekrutacyjny

Załącznik nr 2 Oświadczenie o bierności zawodowej

Załącznik nr 3 Oświadczenie dotyczące miejsca zamieszkania kandydata/tki

Załącznik nr 4 Zaświadczenie pracodawcy o zwolnieniu pracownika z przyczyn dotyczących zakładu pracy

Załącznik nr 5 Zaświadczenie pracodawcy o wypowiedzeniu umowy o pracę z przyczyn dotyczących zakładu pracy

Załącznik nr 6 Karta oceny formalnej Formularza rekrutacyjnego

Załącznik nr 7 Karta oceny merytorycznej Formularza rekrutacyjnego

Załącznik nr 8 Notatka dokumentująca rozmowę z doradcą zawodowym

Załącznik nr 9 Rodzaje działalności wykluczonych z możliwości ubiegania się o dofinansowanie w ramach RPO WSL na lata 2014-2020 w oparciu o Rozporządzenie Komisji (UE) NR 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie stosowania art.107 i 108 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej.

Komplet dokumentów rekrutacyjnych należy składać do Biura Projektu:
Centrum Przedsiębiorczości CP Sp. z .o.o. ul. Kopalniana 6, 43-225 Wola

Szczegółowe informacje opisane zostały w załączonych Regulaminach rekrutacji. Prosimy o zapoznanie się z ich zapisami.

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU.

| Wstecz |


Copyright 2000-2008 CP S.A.

Powered by imitech.pl