Projekt PO WER 1.2.1 „Wyspecjalizowani na starcie”
Data dodania: 2016-09-17 22:05:55

Agencja Rozwoju Lokalnego S.A., Operator Sosnowieckiego Parku Naukowo-Technologicznego realizuje projekt „Wyspecjalizowani na starcie” realizowany w ramach poddziałania 1.2.1 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.


Celem głównym projektu jest aktywizacja zawodowa i przybliżenie do rynku pracy w branży ICT i/lub nowych technologii 20 osób spełniających kryteria młodzieży NEET z obszaru województwa śląskiego posiadających bazę
w postaci odpowiednich predyspozycji, wiedzy lub umiejętności, prowadząca do zwiększenia ich szans na rynku pracy i uzyskania zatrudnienia (w tym samozatrudnienia) przez minimum 15 z nich do końca czerwca 2018 r.

Uczestnikami projektu będzie 20 osób (w tym minimum 11 kobiet) zamieszkałych (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego) na terenie województwa śląskiego, spełniających łącznie poniższe kryteria młodzieży NEET tj.:
- w wieku 15-29 lat (do dnia poprzedzającego dzień 30. urodzin),
- nie pracujące (tj. bezrobotne lub bierne zawodowo),
- nie kształcące się (tj. nie uczestniczące w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym) ,
- nie szkolące się (tj. nie uczestniczące w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy). Osoby te nie mogły brać udziału w szkoleniach i podobnych formach aktywności, finansowanych ze środków publicznych, w ciągu 4 tygodni przed rozpoczęciem udziału w projekcie.
- oraz (kryterium projektu) posiadające minimum wykształcenie średnie techniczne i/lub osoby, które co najmniej rozpoczęły naukę na kierunkach informatycznych, technicznych, telekomunikacyjnych, automatyce/robotyce lub pokrewnych (w trybie niestacjonarnym lub ją przerwały).

W ramach projektu oferujemy udział w jednej z dwóch ścieżek:

I. ścieżka zatrudnienia- 10 osób, obejmuje:
- identyfikację potrzeb Uczestnika,
- indywidualne poradnictwo zawodowe,
- warsztaty aktywizacyjne,
- szkolenia specjalistyczne z modelowania wirtualnego (program CATIA, NX CAD),
- atrakcyjne, płatne staże zawodowe,
- pośrednictwo pracy.

II. ścieżka dotacyjna- 10 osób, obejmuje:
- identyfikację potrzeb uczestnika
- indywidualne poradnictwo zawodowe,
- szkolenia z zakresu prowadzenia firmy,
- doradztwo przed rozpoczęciem działalności gospodarczej,
- wsparcie finansowe na rozwój przedsiębiorczości w wysokości 22 700,00 zł,
- podstawowe i przedłużone wsparcie pomostowe w postaci środków finansowych (1 750,00 zł mies. przez okres max. 12 miesięcy) oraz usług doradczych w zakresie efektywnego wykorzystania dotacji.

Dokumenty rekrutacyjne Kandydatów będą przyjmowane w terminie od 20 września do 7 października 2016 roku w Biurze Projektu w Sosnowieckim Parku Naukowo-Technologicznym. Pełna treść ogłoszenia o naborze znajduje się na stronie internetowej projektu.
| Wstecz |


Copyright 2000-2008 CP S.A.

Powered by imitech.pl