OGŁOSZENIE
Data dodania: 2016-08-16 09:13:08

Centrum Przedsiębiorczości CP Sp. z o.o. w Woli ogłasza nabór partnerów spoza sektora finansów publicznych w celu wspólnej realizacji projektu.

Centrum Przedsiębiorczości CP Sp. z o.o. w Woli na podstawie art. 33 Ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 z dnia 11 lipca 2014 r. (Dz.U. 2014 poz. 1146 z późn. zm.) ogłasza nabór partnerów do realizacji projektu dotyczącego pozyskania środków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020
Oś priorytetowa VII Regionalny rynek pracy
DZIAŁANIE 7.3 Wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej
PODDZIAŁANIE 7.3.1 Promocja samozatrudnienia na obszarach rewitalizowanych – ZIT Subregion Centralny
Konkurs nr RPSL. 07.03.01-IP.02-24-016/16

Informacje o poddziałaniu 7.3.1 znajdują się w dokumentacji dotyczącej konkursu ogłoszonego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach.

Pełna treść ogłoszenia znajduje się w Ogłoszeniu o otwartym naborze partnerów spoza sektora finansów publicznych.


Załącznik nr 1 do ogłoszenia - Formularz oferty
| Wstecz |


Copyright 2000-2008 CP S.A.

Powered by imitech.pl