Regionalny Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej
Data dodania: 2016-04-27 11:04:37

Regionalny Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej wspiera przedsiębiorstwa społeczne działające na terenie powiatu pszczyńskiego i bieruńsko-lędzińskiego

Co to jest przedsiębiorstwo społeczne?

Przedsiębiorstwa społeczne (PS) to podmioty gospodarcze, których działalność jest zorientowana na cele społeczne. Zyski w założeniu są reinwestowane w rozwój PS, jego członków i pracowników oraz na realizację celów społecznych podmiotu, mających charakter pożytku publicznego.

Jakie podmioty należą do grupy podmiotów ekonomii społecznej (PES) ?

Na gruncie polskiego prawa do PES można zaliczyć: podmioty wymienione w artykule 3 ustępie 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o pożytku publicznym i wolontariacie: spółdzielnie socjalne, spółki non-profit, kościelne osoby prawne, warsztaty terapii zajęciowej, kluby integracji społecznej oraz centra integracji społecznej. spółdzielnie inwalidów i niewidomych, spółdzielnie pracy, zakłady aktywności zawodowej, organizacje pozarządowe oraz

Jaki podmiot wspiera działalność podmiotów ekonomii społecznej na terenie powiatu pszczyńskiego ?

Regionalny Ośrodka Wspierania Ekonomii Społecznej (ROWES), który wspiera powstawianie i prowadzenie działalności Podmiotów Ekonomii Społecznej poprzez:

•doradztwa, szkoleń i usług biznesowych na rzecz rozwoju PES;
•udzielenie dotacji na zakładanie PS;
•wsparcie już funkcjonujących PS w zakresie tworzenia dodatkowych miejsc;
•animacji środowisk lokalnych w rozwoju inicjatyw organizacji obywatelskich:
•wyszukiwanie, promowanie i wdrażanie długookresowych źródeł finansowania PES.
Więcej informacji zamieszczonych jest na stronie www.rowes.com.pl.

DORADZTWO W PSZCZYNIE

W każdy piątek zapraszamy podmioty ekonomii społecznej z terenu powiatu pszczyńskiego (w tym organizacje pozarządowe) oraz wszystkie osoby zainteresowane ich zakładaniem/działalnością na spotkania informacyjne odbywające się w Pszczynie.
W godzinach 14.00-16.00 dyżurować będą doradcy i animatorzy Regionalnego Ośrodka Wspierania Ekonomii Społecznej (ROWES)
Podczas dyżurów będzie można BEZPŁATNIE uzyskać podstawowe informacje na temat m.in.:
- zakładania i prowadzenia podmiotów ekonomii społecznej,
- pozyskiwania środków na działalność ( nawet 140 tyś zł w ramach dotacji udzielanych przez ROWES),
- opracowania projektów i przygotowania wniosków o dofinansowanie,
- zarządzania finansami w podmiotach ekonomii społecznej,
- sprawozdawczości w podmiotach ekonomii społecznej,
- zarządzania podmiotami ekonomii społecznej,
- tworzenia partnerstw lokalnych.
Więcej informacji można uzyskać u animatora działającego na terenie powiatu pszczyńskiego p. Justyny Tulaja pod numerem telefonu 602 397 927 oraz na stronie www.rowes.com.pl.
| Wstecz |


Copyright 2000-2008 CP S.A.

Powered by imitech.pl