Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
Data dodania: 2010-04-20 09:32:19

Prezes Zarządu Centrum Przedsiębiorczości S.A. w Woli ogłasza przetarg nieograniczony na roboty ogólnobudowlano-instalacyjne pn.:
„Wykonanie węzła cieplnego wymiennikowi budynku dworca autobusowego w Woli przy ul. Kopalnianej 6, własność CP S.A. w Woli ul. Przemysłowa 6”.


Prezes Zarządu Centrum Przedsiębiorczości S.A., 43-225 Wola, ul. Przemysłowa 6, tel. (032) 211-91-77, ogłasza przetarg nieograniczony (o wartości zamówienia poniżej 60 000 euro) na roboty ogólnobudowlano-instalacyjne pn.:
„Wykonanie węzła cieplnego wymiennikowi budynku dworca autobusowego w Woli przy ul. Kopalnianej 6, własność CP S.A. w Woli ul. Przemysłowa 6”.
Klasyfikacja przedmiotu zamówienia wg CPV (Wspólny Słownik Zamówień):(45330000-9), (45300000-0), (45331100-7).
Przedmiotem zamówienia jest „Wykonanie węzła cieplnego wymiennikowi budynku dworca autobusowego w Woli przy ul. Kopalnianej 6, własność CP S.A. w Woli ul. Przemysłowa 6”.

1.Przedmiot zamówienia obejmuje: wykonanie węzła cieplnego wymiennikowi budynku dworca autobusowego w Woli przy ul. Kopalnianej 6, zgodnie z projektem wykonawczym na w/w prace.

2.Szczegółowy zakres robót podano w załączniku nr 1 do SIWZ:
a/ projekt
b/ przedmiar robót.

3.Termin wykonania zamówienia 15.09.2010 r.

4.Zamawiający nie dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.

5.Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

6.Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium przez wykonawców biorących udział w postępowaniu.

7.Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można odebrać w sekretariacie CP S.A.

8.Pracownikiem upoważnionym do kontaktu z oferentami jest mgr Janusz Chrobok zarządca nieruchomości pok. 215 tel. ( 32) 211-91-77 w. 19), kom. 660-466-550.

9.W postępowaniu o udzielenie zamówienia mogą wziąć udział wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:
1. Spełniają warunki określone w art.22 ust.1 pkt 1 i 4 UPZP.
2. Spełniają warunki określone w art.22 ust1 pkt 2 i 3 UPZP.
3. Wykonają zamówienie w terminie w pkt. VII SIWZ.
4. Udzielą: dla zadania 60-miesięcznej gwarancji na wykonane roboty i zabudowane materiały.
Ocena spełnienia powyższych warunków nastąpi na podstawie oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu, złożonych przez Wykonawców w ofercie.

10.Zamkniętą i opieczętowaną pieczęcią wykonawcy kopertę zawierającą ofertę należy złożyć w sekretariacie Centrum Przedsiębiorczości S.A. w Woli w terminie do dn.30.06.2010 r. do godz. 11.00.

11.Otwarcie ofert nastąpi w sali konferencyjnej Centrum Przedsiębiorczości S.A. w Woli przy ul. Przemysłowej 6 w dniu 30.06.2010 r. o godz. 11.15.

12.Kryterium oceny ofert jest cena - 100%.

13.Termin związania ofertą wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert.


Ogłoszono dnia 20.04.2010r.
Wywieszono na tablicy ogłoszeń dn. 20.04.2010r.
| Wstecz |


Copyright 2000-2008 CP S.A.

Powered by imitech.pl