OGŁOSZENIE
Data dodania: 2016-04-21 11:05:16

Centrum Przedsiębiorczości CP Sp. z o.o. w Woli ogłasza nabór partnerów spoza sektora finansów publicznych w celu wspólnej realizacji projektu.

Centrum Przedsiębiorczości CP Sp. z o.o. w Woli na podstawie art. 33 Ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 z dnia 11 lipca 2014 r.(Dz.U. 2014 poz. 1146 z późn. zm.)ogłasza nabór partnerów do realizacji projektu dotyczącego pozyskania środków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa VII Regionalny rynek pracy Działanie 7.1 Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu PODDZIAŁANIE 7.1.3 Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez zatrudnienia Konkurs nr RPSL.07.01.03-IP.02-24-010/16.

Informacje o poddziałaniu 7.1.3 znajdują się w dokumentacji dotyczącej konkursu ogłoszonego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach.

Pełna treść ogłoszenia znajduje się w Ogłoszeniu o otwartym naborze partnerów spoza sektora finansów publicznych.

Załącznik nr 1 do ogłoszenia - Formularz oferty


| Wstecz |


Copyright 2000-2008 CP S.A.

Powered by imitech.pl