PRZEDŁUŻENIE REKRUTACJI DO SIECI WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA w pow. mikołowskim - Etap III
Data dodania: 2014-09-30 12:52:54

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Mikołowie oraz Centrum Przedsiębiorczości CP Sp. z o.o. w Woli zapraszają do składania dokumentów rekrutacyjnych do sieci współpracy i samokształcenia utworzonych w ramach projektu „Doskonalenie nauczycieli drogą do sukcesu ucznia”.
Do udziału w sieci współpracy i samokształcenia mogą przystąpić nauczyciele oraz dyrektorzy wszystkich placówek, zlokalizowanych na terenie powiatu mikołowskiego.


Warunkiem ubiegania się nauczyciela/lki oraz dyrektora/ki o udział w sieci jest złożenie do Realizatorów Projektu Formularza zgłoszeniowego do sieci współpracy i samokształcenia wraz z deklaracją uczestnictwa w projekcie (Załącznik nr 4) oraz Ankiety przed przystąpieniem do projektu. Wszystkie dokumenty zgłoszeniowe muszą zostać wypełnione czytelnie najlepiej drukowanymi literami.
Na dokumenty czekamy do 7.10.2014r.

Sieci współpracy i samokształcenia, to jeden z elementów zmodernizowanego systemu doskonalenia i wspomagania szkół.
Szkoły w sieci to metoda współpracy i samokształcenia umożliwiająca wymianę doświadczeń oraz wspólne rozwiązywanie problemów. Uczestnicy sieci będą brać udział w spotkaniach (zaplanowano po 4 spotkania na jedną sieć), natomiast bieżący kontakt oraz gromadzenie zasobów umożliwi im platforma cyfrowa.
Do udziału w niektórych spotkaniach sieci będą zapraszani eksperci wspierający pracę jej członków w zakresie wybranych problemów.

W ramach projektu w powiecie mikołowskim powstają 4 sieci współpracy i samokształcenia po około 20 osób w każdej:

1. Sieć dyrektorów - temat: Poza pedagogiczne obowiązki dyrektora, koordynator sieci - Danuta Wójcik
2. Sieć wychowawców - temat: Praca wychowawcza w szkole, koordynator sieci - Teresa Tymrakiewicz
3. Sieć nauczycieli szkół podstawowych i gimnazjalnych - temat: Praca z uczniem trudnym i ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, koordynator sieci - Ewa Kustwan-Mróz
4. Sieć nauczycieli wychowania wczesnoszkolnego - temat: Praca z uczniem młodszym – jak skutecznie i efektywnie pracować w grupie sześciolatków i siedmiolatków, koordynator sieci - Ana Beatricz Świergolik

Wyboru uczestników sieci dokonywać będziemy w oparciu o następujące kryteria:
a. zapewnienie reprezentacji uczestników w sieciach z każdej gminy z terenu powiatu mikołowskiego,
b. wykonywanie pracy związanej z tematyką danej sieci,
c. termin oraz kolejność oddania formularzy zgłoszeniowych.

Realizator projektu - Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Mikołowie, ul. Żwirki i Wigury 4a, 43-190 Mikołów, www.poradnia.mikolowski.pl

Partner Projektu - Centrum Przedsiębiorczości CP Sp. z o.o., ul. Kopalniana 6,43- 225 Wola, www.cpsa.com.pl

Załączniki:

- Regulamin rekrutacji z dnia 30.09.2014r
- Formularz zgłoszeniowy do sieci współpracy i samokształcenia wraz z deklaracją uczestnictwa w projekcie
- Ankieta przed przystąpieniem do projektu


Dokumenty rekrutacyjne należy złożyć osobiście lub przesyłać pocztą do Realizatorów projektu najpóźniej do dnia 7.10.2014r. (ważna jest data wpływu, nie data stempla pocztowego!)
| Wstecz |


Copyright 2000-2008 CP S.A.

Powered by imitech.pl